تاریخ شروع

10:00 ق.ظ

جمعه, شهریور 7, 1399

تاریخ پایان

12:00 ب.ظ

جمعه, شهریور 7, 1399

آدرس

https://www.instagram.com/pioneerspro/

مقاله نویسی از موضوعات روز و مورد علاقه دانشجویان است

بسیاری علاقه دارند با مقاله نویسی وارد دنیای حرفه ای تحقیق و بررسی علمی شوند

عده برای گرفتن نمره کامل نیاز به چاپ مقاله دارد

عده ای دیگر نیز برای ارتقا شغلی به نوشتن مقاله روی می آورند.

ما سعی کردیم در کارگاهی مجازی به بخشی از سوالات و نیاز های این دانشجویان پاسخ بگوییم