آزمون شخصیتی مایرز- بریگز (MBTI)

راهنمای اجرای آزمون

این پرسشنامه توسط کاترین بریگز و ایزابل بریگز ساخته شده است و در جهت شناخت چگونگی ارضاء شخصیت و رضایت شغلی تلاش می کند
تا برخی از انواع مشاغل مناسب را معرفی کند به طوری که چگونگی نگاه فرد به محیط و چگونگی تصمیم گیری او را نشان می دهد. درک او از
اولویت ها و ترجیحات خود و دیگران، او را در شناسایی توانمندیهایش یاری می کند. این درک و فهم به او بینشی نسبت به نوع کاری که از آن
لذت می برد و در آن موفق است و چگونگی ارتباط او با دیگران که ترجیحات متفاوتی دارند، به دست می دهد. این آزمون دارای 78 سؤال است.
●پاسخ دهندگان باید در هر سؤال صرفاً یکی از گزینه های الف یا ب را انتخاب نماید.
● این آزمون محدودیت زمانی ندارد اما برای تکمیل پرسشنامه زمانی حدود 51 تا 51 دقیقه لازم است.
● نباید به پاسخ دهندگان تعاریفی از لغات یا عبارات ارائه کرد. فرد می بایست بر اساس درک شخصی خود به آن سؤال پاسخ دهد.
● سؤال می تواند حذف شود اما فقط در صورتی که پاسخ برای فرد امکانپذیر نباشد.
● پس از پاسخگویی به پرسش های مطروحه از پاسخنامه پرینت بگیرید و آن را تکمیل کنید و سپس به بخش نتایج بروید.

فقط بهمون بگو کی هستی که آزمون رو شرکت کنی!
0%

آیا شناختن شما